Values from database have been changed after upgrade

Good morning:

My database migration has failed from version 2.4.8 to 3.0.2 because the values of column “label” in the table submission_galleys is too long. I have found in other post of this forum that it can be fixed easly, but I have another question.

In my database i had before the upgrade:

mysql> select distinct label from article_galleys;
±--------------+
| label |
±--------------+
| PDF |
±--------------+

And after de upgrade:

mysql> select distinct(label) from submission_galleys;
±-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| label |
±-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PDF |
| Real analysis, quantitative topology, and geometric complexity |
| Sense títol |
| articulo1 |
| Lectura de tesis doctorals en l’à mbit jurídic |
| elements for conflictology_map and tables |
| map_and_tables |
| Datos de la autora |
| Algunas reflexiones sobre la seguridad: respuestas complenjas para sociedades complejas |
| PISA 2009. Síntesi de resultats |
| Imagen 1 |
| La Senencia 31/2010, reinterpretada. Legislación lingüística, realidad social y política |
| IEA000052583 |
| Article title page and word count |
| Mediators Beyond Borders International - revised profile |
| Dataset de Wiki Loves Monuments 2011 |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Papers_reconstituidas_no_anonimizada.docx |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Gráficos 357.xls |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Gráfico 1.docx |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Tabla 1.docx |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Tabla 2.docx |
| uab, ##default.groups.name.manager##, 1ª pagina con autores.docx |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Cubierta papers.docx |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Marxismo y antropologia Vigencia del análisis marxista en la antropología social.doc |
| uab, ##default.groups.name.manager##, informe 2.xlsx |
| Figures 3 i 4 |
| Taula 1 |
| Figura 1 |
| Immigració i repartiment competencial en estats descentralitzats. Una comparació entre els casos espanyol i italià |
| Grà fic 5 |
| Grà fic 4 |
| Grà fic 3 |
| Evolució de l’ús segons zones lingüístiques al País Basc. En èuscar % |
| Grà fic 1 |
| Sentencia del JS nº 33 de Barcelona de 17 de diciembre de 2012. |
| Untitled |
| Figura 2 |
| Foto Sandra Martorell |
| Foto Fernando Canet |
| Foto Lluis Codina |
| Sin título |
| figura 4 |
| fotobellapalomo |
| Carles Pont i Sorribes |
| LluisCodinaBonilla |
| MiguelCastillejoSierra |
| Pere Freixa |
| Joan Soler-Adillon |
| Carles Sora |
| J. Ignasi Ribas |
| uab, ##default.groups.name.manager##, figure1_tradumatica_oberta_n11.tif |
| Lluís Codina |
| Rafael Pedraza |
| Javier Díaz Noci |
| Ruth Rodríguez-Martínez |
| Mario Pérez Montoro |
| Víctor Cavaller-Reyes |
| figura 3 |
| uab, ##default.groups.name.manager##, FIG._4 (Luciani).jpg |
| Tabla de figuras |
| Taules |
| Qui hi ha darrere del moble |
| Les subhastes d’art i la seva evolució |
| Arquimesa de “La Jerusalem alliberada” |
| uab, ##default.groups.name.manager##, FIGURA 1.jpg |
| uab, ##default.groups.name.manager##, Figura 2.jpg |
| Logotips pol·linitzats |
| Figura 2. Exemple de cranis no cremats, amb alteracions en la superfície. |
| Figura 1. Exemple de crani amb petites concrecions calcà ries en la superfície. |
| Taula 2. Freqüències de representació i estimació del nombre d’individus distribuïts en funció de la seva edat de mort. |
| Taula 1. Freqüències de representació i estimació del nombre d’individus distribuïts en funció de la seva edat de mort. |
| Figura 4. Associació d’extremitats distals d’ovicà prid. |
| Figura 3. Sèrie òssia de Sus domesticus. |
| a |
| uab, ##default.groups.name.manager##, |
±-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
75 rows in set (0,23 sec)

I don’t know why the upgrade changes these values. Someone has any idea??

Thank you,
Pir

Hi @pir

Could it be that those labels were supplementary files earlier – in 3.0.2 the supplementary files are like galleys…

Best,
Bozana